Carlton Tel Aviv Hotel

מלון קרלטון תל אביב תכנון: יעקב רכטר ומשה זרחי, הושלם ב 1981 עיצוב מחודש ע"י עזרא עטייה, הושלם בשנת 2000 אינסטלציה על הקיר בתוך המלון בשם Big City Life  ע"י Ohad Benit ב 2019.
0 / 1
קודם / הבא
פרויקטים אחרים
קודם פרויקטים אחרים הבא